FRANLIS REDERIJ NV – Algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden

Voor alle duidelijkheid, een verwijzing in dit Contract naar “de rit” of “activiteit” omvat het instappen van het schip door de KLANT, de volledige periode dat de KLANT op het schip is en de KLANT die van boord gaat.

1      Aanbiedingen – Totstandkoming van het contract

Registratie en / of deelname aan onze activiteiten impliceert de aanvaarding van volgende algemene voorwaarden.

Alle contracten en aanbiedingen met betrekking tot diensten van FRANLIS REDERIJ NV zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitzondering van die van de klant.

Het contract wordt gesloten na betaling door de klant of acceptatie van het aanbod.

2      Boeking

Alleen de betaling zal de boeking definitief bevestigen.

3      Services-object

3.1

De diensten die het voorwerp uitmaken van het contract zijn beschreven op de website of in de specifieke aanbieding. Alle aangeboden diensten in de biedingen van de FRANLIS REDERIJ NV omvatten “service inbegrepen”, die het gebruik van beschermende kleding en accessoires, het toezicht door gekwalificeerd personeel en gepatenteerde monitoren voor verwante activiteiten en de bemanning tijdens de activiteiten op zee omvat.

3.2

FRANLIS REDERIJ NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor variaties in weersomstandigheden of andere uitzonderlijke omstandigheden die zouden leiden tot annulering of wijziging van de diensten die in de aanbieding worden beschreven.

De volgende omstandigheden zijn daarom bijzonder relevant:

  • Cruises kunnen worden verstoord door havenactiviteiten die verkeer voorkomen. In dit geval verbindt FRANLIS REDERIJ NV zich ertoe om alles in het werk te stellen om de cruise aan te passen. Als blijkt dat deze met meer dan 50% moet worden verkort, verbindt FRANLIS REDERIJ NV zich ertoe om pro rata voor het niet-gerealiseerde deel te vergoeden;
  • Cruises kunnen worden verstoord door technische incidenten aan boten. Voor zover mogelijk biedt FRANLIS REDERIJ NV een vervangende boot zonder de voltooiing van het aanbod in zijn geheel te garanderen. In geval van ernstige schade behoudt FRANLIS REDERIJ NV het recht om een ​​cruise te annuleren. Klanten kunnen hun reservering opnieuw inplannen op een tijdstip naar keuze, binnen 12 maanden, afhankelijk van de beschikbaarheid. Er kan geen extra aftrek worden geclaimd.

3.3

Bovendien behouden FRANLIS REDERIJ NV en haar personeel het recht om elk programma tijdelijk of definitief te onderbreken, waarbij de deelnemers of de beveiliging van de infrastructuur niet kunnen worden gegarandeerd, om redenen buiten haar controle, of vanwege ongepast gedrag van deelnemers die zich niet aan de regels houden van de activiteit, in welk geval geen terugbetaling door de klant kan worden aangevraagd.

4      Vertragingen van de klant

Elke vertraging door de klant in verband met de geschatte aankomsttijd in de aankoopbevestiging zal worden beschouwd als een annulering van het contract door de klant zonder mogelijkheid tot terugbetaling.

Niettemin, voor zover dit mogelijk is en zonder in het tegenovergestelde geval verantwoordelijk te worden gehouden, zal FRANLIS REDERIJ NV proberen een alternatief tijdslot voor de klant te vinden.

5      Annulering van de klant

In geval van annulering door de klant van de service meer dan 5 dagen voor het geplande tijdstip van de activiteit (annulering moet schriftelijk worden medegedeeld), zal 50% van de betaling worden terugbetaald.

Elke annulering na deze periode kan niet worden terugbetaald.

6      Minimum bezettingsgraad

FRANLIS REDERIJ NV hanteert voor haar activiteit FAST@SEA een minimumbezettingsgraad:

  • Tocht op zee: 6 boekingen;
  • Bezoek aan de windmolenparken op zee: 6 boekingen;

FRANLIS REDERIJ NV behoudt het recht om, bij het niet behalen van de minimum bezettingsgraad voor bovenstaande producten, de activiteiten te annuleren, verplaatsen, wijzigen of uit te stellen.

7      Aansprakelijkheid en verzekering

7.1

FRANLIS REDERIJ NV is verzekerd voor operationele aansprakelijkheid. FRANLIS REDERIJ NV is daarom verantwoordelijk voor de kwaliteit van apparatuur, infrastructuur en supervisie.

7.2

De activiteiten vinden plaats in een natuurlijke omgeving. Iedereen moet zich gedragen als een normaal, voorzichtige en ijverige persoon en zijn gedrag aanpassen aan de omstandigheden.

Aangezien dit een fysieke activiteit is, moeten de deelnemers in goede gezondheid verkeren en geen last hebben van enige affectie of contra-indicatie voor de uitoefening van deze activiteit. Navigatie met een krachtige RHIB is fysiek en wordt niet aanbevolen voor mensen met rug- of nekproblemen en zwangere vrouwen. Om veiligheidsredenen moeten kinderen onder de 16 jaar vergezeld worden door een verantwoordelijke volwassene en kinderen onder de 1m20 worden niet geaccepteerd.

FRANLIS REDERIJ NV wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval in het kader van het niet naleven van de veiligheidsregels die zijn opgelegd of de voorschriften van de algemene voorwaarden.

Een van de veiligheidsregels is de noodzakelijke naleving van de instructies van het personeel van FRANLIS REDERIJ NV in het kader van de voorgestelde activiteiten.

7.3

Contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid voor de uitvoering van het contract is in elk geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsdekking wordt gedekt.

7.4    AANSPRAKELIJKHEID EN AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

7.4.1

De KLANT erkent en stemt ermee in dat de activiteit die zij gaan ondernemen, zijnde FAST@SEA, een inherent gevaarlijke recreatieve activiteit is en dat deelname aan de rit inherente en voor de hand liggende risico’s met zich meebrengt, inclusief het risico op letsel.

7.4.2

De KLANT accepteert dat hij / zij op eigen risico deelneemt aan de activiteit van FAST@SEA en accepteert alle risico’s die aan de rit zijn verbonden, inclusief de mogelijkheid van letsel, overlijden of verlies / schade die voortvloeit uit of in verband staat met de deelname van de KLANT aan de rit.

7.4.3

De KLANT erkent dat ze een contract afsluit met zowel FRANLIS REDERIJ NV/ zoals met FAST@SEA (hierna gezamenlijk FAST@SEA genoemd).

7.4.4

De KLANT begrijpt dat FAST@SEA een snelle sensatie is waarbij de boot F@ST ONE golven achtervolgt, om in de lucht te komen, hard landend op het water, het schip kan zonder waarschuwing remmen en draaien.

7.4.5

De KLANT gaat ermee akkoord dat FAST@SEA ze heeft gewaarschuwd voor de risico’s die aan de rit zijn verbonden, zoals letsel, overlijden of verlies / schade die voortvloeit uit of verband houdt met de deelname van de KLANT aan de rit.

7.4.6

De KLANT erkent en gaat ermee akkoord dat, voor zover wettelijk toegestaan, FAST@SEA, zijn werknemers, aannemers, onderaannemers en agenten niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, overlijden, verlies of schade geleden door de KLANT of enig ander persoon voortvloeiend uit of in verband met de deelname van de KLANT aan de rit, of aan het eigendom van de KLANT, ongeacht of dit letsel, overlijden, verlies of beschadiging direct of indirect is veroorzaakt door gewone fouten in het bedrijf, handelen of nalaten van FAST@SEA , inclusief de nalatigheid van FAST@SEA en / of de KAPITEIN van het vaartuig. De KLANT geeft FAST@SEA en de KAPITEIN onvoorwaardelijk vrij van alle claims en aansprakelijkheden voor elk letsel, overlijden, verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met de deelname van de KLANT aan de rit.

7.4.7

Alle beperkingen, uitzonderingen en voorwaarden hierin opgenomen met betrekking tot de aansprakelijkheid van FAST@SEA zijn ook van toepassing op de eventuele aansprakelijkheid van eigenaren, charteraars, huurder, verhuurder van het schip en FAST@SEA werknemers, aannemers, onderaannemers of agenten (hierna te noemen Derden). Voor de doeleinden van dit Contract wordt FAST@SEA geacht namens en in het belang van alle personen of bedrijven die van tijd tot tijd Derden zijn of kunnen zijn, te contracteren en al deze personen zijn in deze mate geacht deel uit te maken van het Contract dat is vervat in of blijkt uit dit document of het aan de KLANT aangeboden ticket en voor alle bepalingen van dit Contract. FAST@SEA wordt of zal worden geacht te handelen als agent of trustee namens en ten behoeve van alle personen of bedrijven die van tijd tot tijd Derden zijn of zouden kunnen zijn en al dergelijke personen of bedrijven zullen in deze mate worden geacht partij te zijn bij het Contract.

7.4.8

Als de KLANT lijdt aan enig letsel of ziekte, stemt de KLANT ermee in dat FAST@SEA evacuatie en eerste hulp kan bieden. De acceptatie door de KLANT van deze algemene voorwaarden vormt de instemming van de KLANT met een dergelijke evacuatie en / of eerste hulp dat wordt verstrekt. Alle ongevallen, verwondingen, verlies of schade moeten door de KLANT worden gemeld aan FAST@SEA voordat de KLANT de rit verlaat.

7.4.9

De KLANT gaat ermee akkoord om FAST@SEA te vrijwaren van alle claims die door of namens de KLANT worden ingediend met betrekking tot enig letsel, overlijden, verlies of schade aan hun persoon of eigendom voortvloeiend uit of in verband met de deelname van de KLANT aan de rit.

7.4.10

Voor zover wettelijk toegestaan, erkent en stemt de KLANT ermee in dat alle garanties en convenanten, ongeacht of deze worden geïmporteerd, bij wet zijn geformuleerd, of in rechte, eigen vermogen, statutair of anderszins, hierbij zijn uitgesloten.

7.4.11

De KLANT gaat ermee akkoord om FAST@SEA te vrijwaren van alle claims van een andere persoon tegen FAST@SEA met betrekking tot enig letsel, overlijden, verlies of schade die voortvloeit uit of in verband met het niet naleven door de KLANT van dit Contract of FAST@SEA regels en / of aanwijzingen, inclusief de regels en / of aanwijzingen van de KAPITEIN.

7.4.12  MEDISCHE VOORWAARDEN

7.4.12.1

De KLANT gaat ermee akkoord om reeds bestaande medische of andere aandoeningen die een KLANT of een andere persoon schade kunnen toebrengen of een reeds bestaande medische aandoening tijdens de rit te verergeren, zal mededelen aan FAST@SEA. De KLANT erkent dat FAST@SEA en haar derden vertrouwen op de informatie die door de KLANT wordt verstrekt om de KLANT te laten deelnemen aan de rit, en de KLANT garandeert en belooft dat al dergelijke informatie die de KLANT heeft verstrekt juist en volledig is.

7.4.12.2

De KLANT gaat ermee akkoord om FAST@SEA te vrijwaren tegen alle claims die door of namens de KLANT worden ingediend met betrekking tot enig letsel, overlijden, verlies of schade, inclusief met betrekking tot de verergering van een reeds bestaande aandoening die voortvloeit uit of in verband staat met de deelname van de KLANT aan de rit.

7.4.13  GEDRAG VAN DE KLANT

7.4.13.1

De KLANT begrijpt en erkent de gevaren die gepaard gaan met het nuttigen van alcohol, drugs, medicatie of een geestveranderende stof voor of tijdens een rit, en de KLANT accepteert de volledige verantwoordelijkheid voor letsel, overlijden, verlies of schade, aan hen of een andere partij, inclusief hetgene FAST@SEA lijdt, wat op enige wijze verband houdt met de rit en / of verband houdt met het verbruik van alcohol, drugs, medicatie of andere geestveranderende stoffen door de KLANT vóór of tijdens de rit.

7.4.13.2

De KLANT gaat ermee akkoord zich te houden aan alle regels en aanwijzingen die zijn opgesteld of gegeven door FAST@SEA-vertegenwoordigers, inclusief de KAPITEIN van het vaartuig in verband met de rit. Als een KLANT zich niet houdt aan de regels en / of aanwijzingen van de vertegenwoordigers of de KAPITEIN mag de KLANT niet deelnemen of blijven deelnemen en wordt er geen restitutie verleend.

8      Druk op en media

De KLANT begrijpt dat tijdens het deelnemen aan deze activiteit, hij kan worden gefotografeerd en stemt ermee in om zijn of haar foto-, video- of filmfiguur te laten gebruiken voor elk legitiem doel door de activiteithouders, producenten, sponsors, organisatoren en rechtverkrijgenden.

9      Claims

Elke klacht over de kwaliteit van de diensten van FRANLIS REDERIJ NV moet verplicht worden ingediend en geregistreerd op de dag van het evenement door de manager ter plaatse. Klachten die na het evenement worden verzonden, worden als niet-verifieerbaar beschouwd en geven geen aanleiding tot enige prijsverlaging, terugbetaling of commercieel gebaar.

10      Betalingsvoorwaarden

De klant die een factuur wenst te ontvangen, moet deze tijdens de transactie opgeven. In ieder geval moet elk boekhoudingsdocument ten laatste op de dag van de betaling worden aangevraagd en zo snel mogelijk per e-mail worden verzonden.

In het geval van een laattijdig verzoek om het opstellen van een factuur, kunnen administratieve kosten van € 20,00 worden geclaimd

11 Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd en is alleen de Belgische wet van toepassing.

—–

FRANLIS REDERIJ NV
Albert l Promenade 1
8400 Oostende – België
info@franlis.be
+32 59 70 62 94
BE 0467.061.037